Career at MVGM

Zásady ochrany osobných údajov

Career at MVGM

Zásady ochrany osobných údajov

(Posledná aktualizácia 21. septembra 2020) MVGM a jej dcérske spoločnosti rešpektujú Vaše súkromie. Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby. Údaje spracúvame starostlivo a v súlade s platnou legislatívou. Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ktoré dáta používame, ako ich uchovávame, chránime a spracúvame a spájajú aktivity všetkých spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny MVGM, ako aj webové stránky www.mvgm.comwww.ikwilhuren.nuwww.mvgmbedrijfsmakelaars.nlwww.thejamescompany.nl a www.watsonholmes.nl (ďalej len “Webové stránky”) a nami ponúkané služby (“Služby”).  (hierna de “Websites”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”).

1 Kontrolór

Kontrolórom spracúvania osobných údajov v rámci skupiny MVGM je MVGM Holding B.V., Bruyn Kopsstraat 9K, 2288 EC Rijswijk, reg. v Obchodnom registri, 857803384.

2 Účel a právne dôsledky spracúvania

Osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania služieb v oblasti správy nehnuteľností vrátane Združení majiteľov bytov, služieb správy a prenájmu. Osobné údaje získavame tiež v rámci našej obchodnej činnosti vrátane náboru a výberu zamestnancov, administratívy, bezpečnosti, správy IT systémov, dodržiavania zákonných povinností, archivácie a vybavovania žiadostí, sťažností a sporov. Osobné údaje spracúvame aj na marketingové a komunikačné účely vrátane správy webových stránok a zasielania e-mailových newslettrov, na štatistické a analytické účely v súvislosti s manažérskymi informáciami pre nás a pre našich klientov a v súvislosti s vývojom informačných produktov v prospech tretích strán. Tieto produkty budú spracovávať informácie iba na agregovanej úrovni, aby sa zabezpečilo, že ich nemožno vysledovať späť k pôvodným osobám.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je uzatváranie a implementácia dohôd, dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona a všímanie si záujmov – tak našich ako aj záujmov klientov a tretích strán ako sú vlastníci nehnuteľností a združenia vlastníkov. Vždy si od Vás budeme žiadať povolenie na zasielanie newslettra, používanie cookies a analytických nástrojov. Svoje povolenie môžete kedykoľvek odvolať.

V mnohých prípadoch MVGM koná ako spracovateľ údajov v mene prevádzkovateľa (vlastník nehnuteľnosti alebo združenie vlastníkov bytov), čo znamená že MVGM spracúva Vaše osobné údaje iba v tom prípade, ak dostane k tomu pokyn od prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje preto mohli byť spoločnosti MVGM poskytnuté vlastníkom bytového domu alebo komerčnej nehnuteľnosti. Tiež to znamená, že o žiadostiach alebo sťažnostiach týkajúcich sa Vašich osobných údajov nebude rozhodovať samotná spoločnosť MVGM, ale budú postúpené prevádzkovateľovi údajov na rozhodnutie, ako to vyžaduje GDPR.

Môžeme Vás požiadať, aby ste sa zúčastnili prieskumu trhu. Tieto údaje používame na vyhodnocovanie a zlepšovanie našich služieb. Prieskum môžete kedykoľvek uzavrieť. Vaše údaje budeme zdieľať iba s našimi klientmi a nikdy nebudú zverejnené.

3 Aké osobné údaje?

Ak ste navštívili našu webovú stránku, spracúvame tieto osobné údaje:

 • Používaný prehľadávač
 • Operačný systém
 • Poskytovateľ služieb Vášho internetového pripojenia
 • Zariadenie, ktoré používate
 • Poloha
 • Priebeh a kroky prehľadávania

Ak sa zaregistrujete a/alebo využijete naše služby, spracúvame tiež nasledujúce osobné údaje:

 • Meno
 • Pohlavie
 • Adresa
 • Rezidencia
 • Telefónne číslo
 • Email
 • Dátum narodenia
 • Rodinný stav
 • IP adresa
 • Číslo pasu alebo občianskeho preukazu
 • Platobné údaje
 • Prijaté detaily
 • Ďalšie údaje relevantné v súvislosti s poskytovaním našich služieb

4 Pôvod osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame – priamo od Vás, v rámci našich služieb (alebo na základe jedného z našich ďalších účelov spracovania) prostredníctvom tretích strán ako sú vlasníci nehnuteľností, obchodné informačné firmy alebo z verejných zdrojov ako Obchodný register alebo Kataster nehnuteľností.

5 Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to nie je nevyhnutné na jeden z účelov spracovania uvedených v bode 2. Údaje môžu byť zdieľané napríklad s vlastníkmi nehnuteľností alebo združeniami vlastníkov v rámci poskytovania našich služieb. Pri uzatváraní lízingu je možné informácie vymieňať s komerčnými informačnými spoločnosťami. Ak sa chcete stať nájomcom, Vaše údaje budeme zdieľať s Economic Data Resources B.V. (EDR). Na základe týchto údajov Vám spoločnosť EDR poskytne poradenstvo o Vašom úverovom ratingu. EDR použije Vaše údaje na preskúmanie Vášho úverového ratingu a kontaktných údajov. Ak chcete podať námietku alebo získať informácie o použití Vašich osobných údajov spoločnosťou EDR, navštívte prosím https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Údaje môžu byť zdieľané aj s nami zazmluvnými partnermi (či už v prospech našich klientov alebo nie), ako sú napríklad firmy poskytujúce údržbu, poskytovatelia IT služieb alebo súdni úradníci. Údaje o odchádzajúcich nájomníkoch je možné zdieľať s potenciálnymi nájomníkmi v prípade prenájmu nehnuteľností na bývanie. Ak sú takíto dodávatelia sprostredkovateľom v zmysle článku 4 ods. 8 GDPR, vždy uzatvoríme písomnú dohodu so sprostredkovateľom.

6 Prevod osobných údajov mimo Európsku úniu

MVGM spravidla nezdieľa Vaše osobné údaje mimo Európsku úniu. Ak sa údaje prevádzajú mimo Európskej únie a daná krajina neposkytuje primeranú úroveň ochrany v zmysle článku 45 GDPR, prevod sa uskutoční na základe adekvátnych bezpečnostných opatrení v zmysle článku 46 GDPR alebo v súlade s jednou z podmienok stanovených v článku 49 GDPR, napríklad preto, že prevod je potrebný pre dohodu uzavretú medzi Vami a MVGM alebo dohodu uzavretú medzi MVGM a treťou stranou vo Vašom záujme, alebo preto, že ste prevod akceptovali.

7 Doba uchovávania

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné na účely uvedené v bode 2.

8 Cookies

Niektoré súbory cookies, ktoré používame sú nevyhnutné na to, aby ste sa po webstránke mohli voľne pohybovať a využívať výhody špecifických prvkov, ako prístup k uzavretým príspevkom zahŕňajúcim obsah pre registrovaných používateľov.

Cookies môžeme využívať na zlepšenie Vašich skúseností na našej webovej stránke. Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookie.

9 Vaše práva

Máte právo požiadať MVGM o prístup k Vašim údajom. Ak sú údaje nesprávne, neúplné alebo irelevantné, máte právo požiadať o ich zmenu alebo doplnenie. Taktiež máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu a požiadať MVGM o odstránenie údajov.
Za určitých okolností môžete požiadať o kópiu svojich údajov a ich prenos inej strane.

Nakoľko je spracovanie založené na Vašom povolení, budete mať vždy právo toto povolenie odvolať. Odvolanie tohto povolenia nemá vplyv na legitimitu spracovania založeného na povolení pred týmto odvolaním.

Pokiaľ si želáte uplatniť vyššie uvedené práva, môžete kontaktovať MVGM listom alebo emailom na nižšie uvedené kontaktné údaje. MVGM rozhodne o Vašej žiadosti do štyroch týždňov. Taktiež máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom je Holandský úrad pre ochranu údajov (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

10 Zmeny

MVGM si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami. Aby ste zistili, či boli urobené nejaké zmeny, z času na čas skontrolujte webovú stránku.

11 Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa spracovania osobných údajov a chcete si uplatniť svoje práva uvedené vyššie, môžete nás kontaktovať na adrese:

MVGM Holding B.V.
Compliance Department
E: privacy@mvgm.nl
T: +31 (0)88 432 47 69
Sídlo: De Bruyn Kopsstraat 9K | 2288 EC RIJSWIJK
Korešpondenčná adresa: PO Box 1800 | 2280 DV Rijswijk
Číslo obchodnej komory: 69252610